Ga terug

Nieuwbouwplan Xcellent te Lexmond

Binnen het plangebied is het niet mogelijk om vervangend wateroppervlak, ter compensatie van de demping van een watergang en toename van verhard oppervlak, te realiseren. Daarvoor wordt een waterbergend pakket met behulp van Porodure Lava aangelegd van 400 m². Hierdoor vindt er binnen het plangebied wel berging plaats van hemelwater dat vervolgens conform de geldende normering afvoert naar de ondergrond of in het rioolstelsel. Hemelwater infiltreert dus de ondergrond en wordt de afstroming van hemelwater naar het oppervlaktewater vertraagd.

Rioolleidingen worden buiten de veiligheidszone van de waterkering gelegd. Tevens wordt er een rij woningen gebouwd tussen de aan te leggen rioolleidingen en de waterkering, waardoor de kans op verweking van de kering als gevolg van een eventuele leidingbreuk vrijwel nihil zal zijn.

Werkzaamheden
ADCIM is betrokken geweest bij de voorbereiding en de directievoering en toezicht.

Contact opnemen

Contact opnemen

© ADCIM B.V. 2024 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Site-Index

Designpro.nl | Z-IM