Beleid tekst

Beleid

Deze beleidsverklaring beschrijft zowel het kwaliteitsbeleid als het milieubeleid.

De directeur van ADCIM B.V. is er van overtuigd dat het leveren van kwaliteit, als mede het zorgdragen voor het naleven van zorgvuldig beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar werknemers en derden en het zorg dragen voor het milieu, van essentieel belang zijn voor de onderneming.

Het beleid van ADCIM is vastgesteld door de directie en is erop gericht om de producten en diensten te kunnen leveren die:

  • Voldoen aan de gestelde eisen van de opdrachtgever;
  • Praktisch uitvoerbaar en haalbaar zijn;
  • Tijdens de productie ervan een lage milieubelasting hebben;
  • Waar mogelijk milieuvervuiling voorkomen of verminderen;
  • Voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

Kwaliteit van dienstverlening
De klant staat in onze dienstverlening centraal. ADCIM wil bekend staan als een organisatie met een persoonlijke aanpak en goede service, waarbij onze klant kan rekenen op praktische en haalbare adviezen en technische ontwerpen.

Voorafgaand aan de opdracht wordt getoetst of de eisen haalbaar zijn voor ADCIM. In het proces van opdracht tot en met nazorg wordt voortdurend contact onderhouden met de opdrachtgever over de voortgang van het project. Na afloop van de projecten wordt onderzocht of er is voldaan aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever. Deze uitkomsten worden meegenomen in de jaarlijkse directiebeoordeling op dit managementsysteem.

Personeelsbeleid
Het managementsysteem van ADCIM is er onder andere op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte producten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd wordt. De medewerkers van ADCIM zijn dan ook een bepalende factor voor het goed kunnen uitvoeren van het kwaliteitsbeleid en het milieubeleid. ADCIM heeft het personeelsbeleid in dit managementsysteem vastgelegd. Er wordt in dit managementsysteem verwezen naar ondersteunende documenten op intranet zoals de rechtspositieregeling, het Risico Inventarisatie en Evaluatie Plan (RIE) en Ziekteprotocol. Deze documenten zijn er tevens op gericht om de arbeidsvoorwaarden, procedures en veiligheidsvoorschriften helder te communiceren zodat dit de veiligheid, gezondheid en het algemeen welzijn van de medewerkers en milieu zal bevorderen.

ADCIM investeert in de verdere ontwikkeling van zijn medewerkers, door de medewerkers in de gelegenheid te stellen cursussen / opleidingen te volgen die aansluiten bij hun werkzaamheden of die gericht zijn op nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Milieubeleid
Het milieubeleid van ADCIM kan net als het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid niet los gezien worden van de visie van ADCIM. ADCIM wil haar omzet zien toenemen, maar dit mag niet ten koste gaan van het milieu. Het milieubeleid is gericht op het voorkomen van milieuvervuiling. ADCIM verklaart te voldoen aan de van toepassing zijnde milieuwetgeving en aan andere eisen die ADCIM onderschrijft met betrekking tot milieuaspecten. ADCIM richt zich daarbij vooral op het verminderen van uitstoot van stoffen die schadelijk zouden kunnen zijn voor mens, dier en milieu en het verminderen van het grondstoffen-, materiaal- en energieverbruik tijdens de productie van rapporten en tekeningen.  De opdrachtgever en leverancier kunnen ook betrokken worden. Met onderaannemers en met leveranciers van producten kan worden besproken op welke wijze milieubelasting kan worden voorkomen of kan worden beperkt. ADCIM zal tijdens de ontwerpfase de opdrachtgever adviseren over milieuaspecten.

De opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk over haar uiteindelijke keuzes.

ADCIM B.V. logo
ADCIM B.V.

© ADCIM B.V. 2024 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Site-Index

Designpro.nl | Z-IM