Foto overlay
Meetwerk haven Rotterdam
Tekenwerk kantoor
Trillingsmeter
Producten van Adcim

ALGEMEEN

 • Programma van eisen
 • Plan van aanpak
 • Schetsontwerpen en presentaties
 • Civiel- en cultuurtechnische advisering
 • Budgetramingen
 • RAW bestekken, bestekstekeningen, besteksbegrotingen
 • Geintegreerde contractvormen (UAV-GC en prestatiebestekken)
 • Directievoering en toezicht
 • Projectmanagement

INFRASTRUCTUUR

 • Grondmechanisch advies
 • Verhardingsonderzoek
 • Verhardingsadvies
 • Verkeerstechnisch ontwerp
 • Onderhoud- en beheerplannen

RIOLERING

 • Rioolontwerp
 • Afkoppelplannen
 • Drukrioleringsontwerp
 • Rioolgemaal- en persleidingontwerp
 • Water-op-straat analyse
 • Emissieberekeningen
 • Verbeterplannen
 • Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
 • Rioolinspectie en beoordeling
 • Maatregel- en vervangingsplannen

WATERBEHEER

 • Watergebiedsplannen
 • Hydraulische analyses
 • Waterplannen
 • Watertoetsen 
 • Bergingsanalyse
 • Watercompensatieberekeningen

WATERKWALITEIT

 • Natuurvriendelijke oevers
 • Waterkwaliteitsonderzoek
 • Flora – en fauna onderzoek
 • Bepaling milieukwaliteit waterbodem
 • Knelpunten analyse
 • Baggerplannen
 • Hydraulische analyses

CONSTRUCTIES

 • Gewichtsberekeningen
 • Constructieberekeningen
 • Paaladvies
 • Trillingen en rapportage
 • Sloopadvies

CULTUURTECHNIEK

 • Groenplan
 • Drainageadvies

MILIEU

 • Milieuonderzoek en rapportage
 • Flora en Fauna onderzoek
 • Bepaling milieukwaliteit waterbodem

GEO-INFORMATIE

 • Maatvoering in de bouw
 • Topografiemetingen
 • Revisiemetingen
 • Deformatiemetingen
 • Uitzetten voor GWW
 • Industriele metingen
 • Inventarisatie bestaande bebouwing
 • DTM